متوسطه (دوره دوم) 

Shadow
Slider

ماموریت

 

متوسطه دوره دوم روشنگر در راستای رشد و تعالی فردی و اجتماعی دختران این سرزمین، بر آن است تا به سهم خود و با ایجاد موقعیت ­های تربیتی پویا و مبتنی بر یادگیری مشارکتی، منشأ ایجاد تحولات موثری در جامعه امروزی ایران اسلامی باشد.

لذا می کوشد تا با فراهم آوردن اجتماعی متعهد از معلمان و دانــش ­آموزان، و ارائه­ دروس پایه و تکمیـلی و فعالیت­ های فرهنگی- اجتماعی و طرح چالش ­های جامعه امروز، به ارتقاء سطح علمی و معرفتی نسل جوان و توسعه توانمندی­های فردی نظیر تفکر خلاق و سنجش گر و توانایی برقراری ارتباط مؤثر آنان با خالق جهان هستی، خود، دیگران و مخلوقات الهی بپردازد و با توجه به نقش برجسته­ ارتباطات، تحلیل و تفکر در جامعه امروز، توجه ویژه به دانش تحلیلی، رسانه، زبان، پرورش خلاقیت­ های فردی و جمعی و تعامل مؤثر با علم و فن­ آوری را فراروی برنامه ­های خود قرار دهد.